Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRZETARGI  / Zamówienia poniżej 30.000 euro
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia poniżej 30.000 euro Zamówienia poniżej 30.000 euro


Zamówienia poniżej 30.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno zaprasza do złożenia oferty cenowej naZakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz materiałów pomocniczych do zajęć w Gminie Sulęczyno” w ramach projektu „W kręgu nauki”  nr  RPPM.03.02.01-22-0121/15, realizowanego w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego 2014-2020.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sulęczyno

ul Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Fax:  (58)685 63 98

e-mail:  sekretariat@ug.suleczyno.pl

 

2. TRYB  POSTĘPOWANIA

Zamówienie poniżej kwoty stanowiącej wyrażoną w złotych równowartość 4000 euro netto
oraz mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro netto.

Tryb uproszczony opisany w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 

3. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: Dostawy

 1. Zamówienie obejmuje:

a)      dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków materiałów pomocniczych do zajęć szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulęczyno, powiat  kartuski tj. Szkoła Podstawowa w  Borku Kamiennym, Szkoła Podstawowa w  Węsiorach, Gimnazjum w  Sulęczynie ,  Zespół Szkół w  Mściszewicach;

b)      oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia;

c)      zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy.

 1. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Liście zakupów stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wymienione w Liście zakupów wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 2.

 1. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
 2. W przypadku użycia w specyfikacji technicznej i liście zakupów (zał. nr 1 i 2 do zapytania ofertowego) nazw własnych materiałów, znaków towarowych lub określeń wskazujących producenta lub pochodzenie materiałów Zamawiający informuje, że są to nazwy materiałów popularnych i powszechnie stosowanych w przy zakupach, które stanowią jedynie przykład dla Wykonawcy. Nie są one wiążące, należy przyjąć jedynie charakterystyczne dla danego materiału parametry, jako odniesienie do standardu. Wykonawca możne użyć materiały/urządzenia/wyroby równoważne, spełniające wymagania jakościowe i funkcjonalne opisane w dokumentacji. W związku z powyższym Zamawiający nie narzuca użycia materiałów/wyrobów/urządzeń żadnego konkretnego producenta czy dostawcy. Podane nazwy-jeśli występują-służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w specyfikacji technicznej dla danego towaru.
 3. Zakres dostawy przewidzianej do realizacji w ramach projektu z podziałem na poszczególne placówki, biorące udział w projekcie obejmuje:

a) dostawę wyposażenia do pracowni: biologia, chemia, przyroda w Zespole Szkół w Sulęczynie,
ul. Żeromskiego 16, 83-320 Sulęczyno;

b) dostawę wyposażenia do pracowni: biologia, chemia, przyroda w Zespole Szkół w Mściszewicach,
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice;

c) dostawę wyposażenia do pracowni: przyroda w Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym,
Borek Kamienny 73, 83-320 Sulęczyno

d)  dostawę wyposażenia do pracowni: przyroda w Szkole Podstawowej w Węsiorach,

Węsiory 63A, 83-320 Sulęczyno

Zamówienie zostało podzielone na 2 Części (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – lista zakupów) wg poniższego zestawienia:

 

 1. Część 1: Drobne artykułu papiernicze, chemia domowa  (zgodnie z tabelą nr 1, od poz. 1 do poz. 25, w zał. nr 1)
 2. Część 2: Odczynniki chemiczne (zgodnie z tabelą nr 1, od poz. 26 do poz. 76, w zał. nr 1)

 

Okres gwarancji: 12 miesięcy

 

Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu / projektu:  „W kręgu nauki” , nr RPPM.03.02.01-22-0121/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień:

Numer CPV

Opis

30190000-7

Różny sprzęt i artykuły biurowe

30192000-1

Wyroby biurowe

33696300-8

Odczynniki chemiczne

 

2.  Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znajduje się w załączniku Nr 1 – Lista zakupów oraz załączniku Nr 2 – specyfikacja techniczna

 

Wszystkie elementy zamówienia powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia  własnym  transportem  zakupionych  towarów łącznie
z rozładowaniem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

2. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, przez posłańca, kurierem lub przesłać listownie do siedziby Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Sulęczyno

ul. Kaszubska 26,

83-320 Sulęczyno

 

Z dopiskiem: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz materiałów pomocniczych do zajęć w Gminie Sulęczyno.

 


3. Termin składania ofert upływa 22.09.2017 r. o godz. 12.00

4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia oferty w terminie.

5. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną bez rozpatrzenia wpięte do akt projektu, o czym dany Wykonawca zostanie poinformowany.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą części zamówienia.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub błędy do ich korekty/uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych oraz wskaże zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dopuszcza się dokonywania korekt/uzupełnień, które wpływają na treść złożonej oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

8. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, a zwłaszcza opisu zamówienia lub Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.

9. W związku z odrzuceniem lub niewybraniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

10. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie w ramach każdej części zamówienia. Badanie ofert zostanie dokonane mając na uwadze wyłącznie cenę wskazaną w pozycji „Łączna wartość 1,2 części zamówienia wynosi”.

 

Zamawiający przyjmuje kryterium cena jako jedyne kryterium oceny ofert, któremu przypisuje wartość 100 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego wzoru:

                                                                        Cn

                                                 Pb = ----------------------------- x 100 pkt

                                                                        Cb

gdzie:

Pb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena.

Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania.

Cb – cena badanej oferty.

 

Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.

 

7. WYBÓR WYKONAWCY

 1. Do zrealizowania zamówienia w ramach danej części zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie ofert złożonych na daną część postępowania.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył ofertę oraz umieści stosowną informację za pośrednictwem strony internetowej, na której było umieszczone zapytanie ofertowe.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W powyższych przypadkach Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców postępowanie zostanie zamknięte bez rozpatrzenia i przeprowadzone ponownie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru Wykonawcy jeśli cena za realizację Zamówienia wskazana przez Wykonawcę przekroczy kwotę zarezerwowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia w danej części. 

 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI

 1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, sposób i terminy płatności oraz inne istotne warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów z badania ofert złożonych w danej części zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej części zapytania odstąpi od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym w danej części postępowania Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który jako drugi uzyskał największą liczbę punktów z badania ofert w danej części.
 4. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach danej części zamówienia wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu oraz cena za realizację Zamówienia wskazana przez Wykonawcę nie przekracza kwoty zarezerwowanej przez Zamawiającego na realizację zamówienia w danej części Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę.

 

9. OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiający może nastąpić
w szczególności w przypadku, gdy:

 • Nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Niezbędna jest zmiana terminu, sposobu i miejsca wykonywania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonywania umowy.
 • Dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy nie jest możliwe ze względu na okoliczności, na które strony nie mają wpływu.

 

10. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy wyłonionemu
w danej części w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego zamówienia.

 

11. INFORMACJE NT. ZAPYTANIA

 1. Dodatkowych informacji nt. zapytania ofertowego udzieli pracownik UG Sulęczyno, koordynator projektu – Krystyna Pobłocka tel. (58) 68-56-367 , e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
 2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji edytowanej zostanie 11.09.2017 r. opublikowane na stronie www.suleczyno.biuletyn.net

 

12. ZAŁĄCZNIKI

 1. Lista zakupów – załącznik nr 1;
 2. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2;
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3;
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4.

 

Zapytanie ofertowe w formie pliku pdf data wytworzenia2017-09-11
data udostępnienia2017-09-11
sporządzone przezKrystyna Pobłocka
opublikowane przezHenryk Kożyczkowski
ilość odwiedzin281
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@