Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRZETARGI  / Zamówienia poniżej 30.000 euro
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia poniżej 30.000 euro Zamówienia poniżej 30.000 euro


Wyposażenie Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno w pomoce dydaktyczne na zajęcia z logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sulęczyno

ul Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Fax:  (58)685 63 98

e-mail:  sekretariat@ug.suleczyno.pl

 

2.    TRYB  POSTĘPOWANIA

Zamówienie powyżej kwoty stanowiącej wyrażoną w złotych równowartość 4000 euro netto a mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro netto.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

 

W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zastosowanie będzie miało rozeznanie rynku opisane w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedura dotycząca udzielania zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Zamówień Publicznych, o wartości ich przedmiotu nie przekraczających równowartości 30 000 euro.

Beneficjent w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty opublikuje zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz roześle ww. zapytanie do 3 potencjalnych wykonawców.

 

3.    PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Szczegółowy opis zamówienia  znajduje się w pkt. 4

2.  Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

4.    SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zawarty w Zapytaniu ofertowym w formie pliku pdf do pobrania. 


5.        SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
 2. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, przez posłańca, kurierem lub przesłać listownie do siedziby Zamawiającego na adres:

 

Urząd Gminy Sulęczyno

ul. Kaszubska 26,

83-320 Sulęczyno

 

Z dopiskiem: Oferta dot. zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego  Gminy Sulęczyno w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka”.

 

 1. Termin składania ofert upływa 31.10.2017 r. o godz. 13.00
 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia oferty w terminie.
 3. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną bez rozpatrzenia wpięte do akt projektu, o czym dany Wykonawca zostanie poinformowany.
 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub błędy do ich korekty/uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych oraz wskaże zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dopuszcza się dokonywania korekt/uzupełnień, które wpływają na treść złożonej oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 5. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, a zwłaszcza opisu zamówienia lub Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.
 6. W związku z odrzuceniem lub niewybraniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 7. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

 

6.        KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający przyjmuje kryterium cena jako jedyne kryterium oceny ofert, któremu przypisuje wartość 100 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego wzoru:

                                                                        Cn

                                                 Pb = ----------------------------- x 100 pkt

                                                                        Cb

gdzie:

Pb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena.

Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania.

Cb – cena badanej oferty.

 

Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.

 

7.    WYBÓR WYKONAWCY

1.    Do zrealizowania zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie złożonych ofert.

2.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył ofertę oraz umieści stosowną informację za pośrednictwem strony internetowej, na której było umieszczone zapytanie ofertowe.

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W powyższych przypadkach Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

4.    W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców postępowanie zostanie zamknięte bez rozpatrzenia i przeprowadzone ponownie.

5.    Zamawiający dopuszcza wybranie oferty, której wartość jest wyższa o max 10% niż środki posiadane na realizację zamówienia.

 

8.    INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI

1.    Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, sposób i terminy płatności oraz inne istotne warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.    Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów z badania złożonych ofert.

3.    W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym w danej części postępowania Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który jako drugi uzyskał największą liczbę punktów z badania ofert w danej części.

4.    W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w danej części wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, oraz cena za realizację Zamówienia wskazana przez Wykonawcę nie przekracza kwoty zarezerwowanej przez Zamawiającego na realizację zamówienia oraz Zamawiający potwierdzi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz EFES na lata 2014-2020, że proponowana przez Wykonawcę cena jest rynkowa, Zamawiający podpisze umowę
z Wykonawcą, który złożył ofertę.

 

9.        OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiający może nastąpić
w szczególności w przypadku, gdy:

 • Nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Niezbędna jest zmiana terminu, sposobu i miejsca wykonywania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonywania umowy.
 • Dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy nie jest możliwe ze względu na okoliczności, na które strony nie mają wpływu.

 

10.         INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy wyłonionemu w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego zamówienia.

 

11.                INFORMACJE NT. ZAPYTANIA

 1. Dodatkowych informacji nt. zapytania ofertowego udzielą pracownicy Zespołu ds. projektów – tel. 730 000 497, e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
 2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji edytowanej zostanie 20.10.2017 r. opublikowane na stronie  www.suleczyno.biuletyn.net

 

12.                 ZAŁĄCZNIKI

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

2.      Wzór umowy – załącznik nr 2.

 

Zapytanie ofertowe w formie pliku pdf do pobrania 

 

Sulęczyno, dnia   20.10.2017 r.                                                  data wytworzenia2017-10-20
data udostępnienia2017-10-20
sporządzone przezZaworska Kinga
opublikowane przezHenryk Kożyczkowski
ilość odwiedzin289
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@