Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRZETARGI  / Zamówienia poniżej 30.000 euro
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia poniżej 30.000 euro Zamówienia poniżej 30.000 euro


Wyposażenie Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno w pomoce dydaktyczne na zajęcia z rytmiki.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sulęczyno

ul Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Fax:  (58)685 63 98

e-mail:  sekretariat@ug.suleczyno.pl

 

 2.   TRYB  POSTĘPOWANIA

Zamówienie powyżej kwoty stanowiącej wyrażoną w złotych równowartość 4000 euro netto a mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro netto.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty zastosowanie będzie miało rozeznanie rynku opisane w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedura dotycząca udzielania zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Zamówień Publicznych, o wartości ich przedmiotu nie przekraczających równowartości 30 000 euro.

Beneficjent w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty opublikuje zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz roześle ww. zapytanie do 3 potencjalnych wykonawców.

 

 3.   PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z rytmiki do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Sulęczyno.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna. Szczegółowy opis zamówienia  znajduje się w pkt. 4.

 

2.  Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

4.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

 

W ramach części I:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sulęczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej.

Lp.

Nazwa produktu

Ilość w szt.

Opis

1.

Deszcz

2

Instrument wykonany z tworzywa sztucznego. W środku umieszczono małe kolorowe koraliki, które spadając w dół wywołują charakterystyczny dla deszczu dźwięk, dł. 53,5 cm, śr. 4,5 cm.

2.

Dzwoneczki na rękę

2

Nietypowy instrument muzyczny dla dzieci. Dzwoneczki wykonane z wytrzymałego plastiku, wydają czysty dźwięk. Na rączce znajduje się 10 dzwoneczków, 1 para, wym. 10 x 8,5 cm.

3.

Mały bębenek na rączce

2

Wykonany z drewna, pokryty owczą skórą. Wydaje dźwięk poprzez uderzanie kuleczek, dł. 32 cm, śr. 15 cm. 

4.

Młynek pozytywka

2

Lekka, metalowa puszka, w której umieszczony jest mechanizm grający. Dziecko kręcąc korbką słyszy wydobywające się z zabawki dźwięki, które przypominają przyjemne dla ucha "melodyjne pstrykanie". Zabawka stymuluje układ słuchowy oraz usprawnia rączkę dziecka. Dźwięk wydobywający się z puszki ma kojący wpływ na dzieci pobudzone i agresywne, śr. 7,5 cm, wys. 11 cm.

5.

Dzwonki z przyciskiem

2

Kolorowe metalowe dzwonki, wyróżniające się czystym brzmieniem i trwałością. Gra za pomocą tych kolorowych dzwonków jest wspaniałym wstępem do nauki gry na instrumentach. Instrumenty te mogą być z powodzeniem wykorzystane w pracy indywidualnej lub zespołowej. Z jednego kompletu jednocześnie może korzystać 8-10 osób. Każdemu dźwiękowi przyporządkowany został określony kolor i numerek. W skład zestawu wchodzi 8 dzwonków.

6.

Torba z instrumentami

1

Praktyczna torba z licznymi kieszeniami, z trwałej tkaniny, zamykana na zamek. Po otwarciu może być zawieszana. wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm waga: 3,50 kg
Zawartość:
tamburyn,
tamburyn z membraną,
5 trójkątów (10-20 cm),
2 drewniane marakasy,
duże guiro z tarką,
2 tonbloki
2 tony,
tonblok (1 ton),
pudełko akustyczne,
2 kastaniety,
kastaniety z rączką,
para klawesów,
shaker metalowy.

7.

Kastaniety drewniane

2

Kolorowe kastaniety wykonana z drewna, 2 szt. śr. 5,5 cm.

8.

Kastaniety

2

Wykonane z tworzywa sztucznego, 2 szt.
wym. 5,8 x 5,8 x 1,6 cm

 

W ramach części II:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Podjazach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu stanowi wykaz pomocy dydaktycznych na zajęcia z rytmiki na potrzeby realizacji projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka” znajdujący się poniżej.

Lp.

Nazwa produktu

Ilość w szt.

Opis

1.

Zestaw bum bum rurki przedszkolny

2

Zestaw jest złożony z 1 zestawu Diatonicznego, na którego dźwiękach można ze straszkami grać proste melodie korzystając z książeczki Bum, Bum Przedszkole oraz 2 zestawów Pentatonicznych, które dublują nam część dźwięków z diatoniki i doskonale nadają się do rytmiki w grupie. Zestaw zawiera dwadzieścia rurek, w tym : 3 sztuki rurek: C’,E’,G’A’,C”, - 1 sztuka rurek: F’, H’. Zestaw zawiera dodatkowo: - książeczkę Bum, Bum Przedszkole, - 1 Bum Bum Worek mały.

2.

Zestaw bum bum rurki diatoniczny

1

Zestaw diatoniczny, zawiera 8 rurek wytworzonych z wysokiej jakości plastiku. Rurki mają różne długości, dzięki czemu odzywają się dźwiękami od: od C’ do C”. Są to dźwięki popularnej gamy C-dur. Zestaw zawiera 8 rurek (C’, D’, E’,G’,A’, H’ C”) o długościach od 30 do 62 cm. – śpiewnik „znane piosenki” zawierających 10 popularnych piosenek zapisanych za pomocą kolorowych nut.

 

Wszystkie elementy zamówienia powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia  własnym  transportem  zakupionych  towarów łącznie z rozładowaniem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

 

 5.       SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
 2. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, przez posłańca, kurierem lub przesłać listownie do siedziby Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Sulęczyno

ul. Kaszubska 26,

83-320 Sulęczyno 

Z dopiskiem: Oferta dot. zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego  Gminy Sulęczyno w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka”.

 

 1. Termin składania ofert upływa 27.11.2017 r. o godz. 13.00
 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia oferty w terminie.
 3. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną bez rozpatrzenia wpięte do akt projektu, o czym dany Wykonawca zostanie poinformowany.
 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub błędy do ich korekty/uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych oraz wskaże zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dopuszcza się dokonywania korekt/uzupełnień, które wpływają na treść złożonej oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 5. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, a zwłaszcza opisu zamówienia lub Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.
 6. W związku z odrzuceniem lub niewybraniem oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 7. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

 

 6.       KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający przyjmuje kryterium cena jako jedyne kryterium oceny ofert, któremu przypisuje wartość 100 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego wzoru:

                                                                        Cn

                                                 Pb = ----------------------------- x 100 pkt

                                                                        Cb

gdzie:

Pb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena.

Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania.

Cb – cena badanej oferty.

Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.

 

 7.   WYBÓR WYKONAWCY

 1. Do zrealizowania zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie złożonych ofert.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył ofertę oraz umieści stosowną informację za pośrednictwem strony internetowej, na której było umieszczone zapytanie ofertowe.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W powyższych przypadkach Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców postępowanie zostanie zamknięte bez rozpatrzenia i przeprowadzone ponownie.
 5. Zamawiający dopuszcza wybranie oferty, której wartość jest wyższa o max 10% niż środki posiadane na realizację zamówienia.

 

 8.   INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI

 1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, sposób i terminy płatności oraz inne istotne warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów z badania złożonych ofert.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym w danej części postępowania Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który jako drugi uzyskał największą liczbę punktów z badania ofert w danej części.
 4. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w danej części wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, oraz cena za realizację Zamówienia wskazana przez Wykonawcę nie przekracza kwoty zarezerwowanej przez Zamawiającego na realizację zamówienia oraz Zamawiający potwierdzi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz EFES na lata 2014-2020, że proponowana przez Wykonawcę cena jest rynkowa, Zamawiający podpisze umowę
  z Wykonawcą, który złożył ofertę.

 

 9.       OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiający może nastąpić
w szczególności w przypadku, gdy:

 • Nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Niezbędna jest zmiana terminu, sposobu i miejsca wykonywania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonywania umowy.
 • Dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy nie jest możliwe ze względu na okoliczności, na które strony nie mają wpływu.

 

 10.     INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy wyłonionemu w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego zamówienia.

 

 11.            INFORMACJE NT. ZAPYTANIA

 1. Dodatkowych informacji nt. zapytania ofertowego udzielą pracownicy Zespołu ds. projektów – tel. 730 000 497, e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
 2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji edytowanej zostanie 16.11.2017 r. opublikowane na stronie  www.suleczyno.biuletyn.net

 

 12.             ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2.

Zapytanie ofertowe w formie pliku pdf 

 

Sulęczyno, dnia   16.11.2017 r.          data wytworzenia2017-11-16
data udostępnienia2017-11-16
sporządzone przezZaworska Kinga
opublikowane przezHenryk Kożyczkowski
ilość odwiedzin252
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@