Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sulęczyno
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRZETARGI  / Zamówienia poniżej 30.000 euro
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia poniżej 30.000 euro Zamówienia poniżej 30.000 euro


Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn. „Aktywne Mściszewice”

OA.2600.2.2018                                                                                                                                    Sulęczyno, dnia 10.08.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I.  ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sulęczyno

ul Kaszubska 26

83-320 Sulęczyno

Fax:  (58)685 63 98

e-mail:  sekretariat@ug.suleczyno.pl

 

II. TRYB  POSTĘPOWANIA

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Postępowanie w sprawie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro prowadzone jest zgodnie  z zarządzeniem nr 52/2014 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości ich przedmiotu nie przekraczającej równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Sulęczyno i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Zamówienie powyżej kwoty stanowiącej wyrażoną w złotych równowartość 1000 euro netto a  poniżej 4000 euro netto.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn. „Aktywne Mściszewice”.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków Województwa Pomorskiego otrzymanych przez Gminę Sulęczyno na dofinansowanie zadań własnych gminy zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich w 2018 roku na podstawie umowy nr 122/UM/DROŚ/2018 z dnia 18.05.2018 r

2. Zakres prac polega na zagospodarowaniu fragmentu parku edukacyjno - rekreacyjnego tj. części działki Nr 701/7  w obrębie geodezyjnym Mściszewice (plac przy Zespole Szkół) i obejmować będzie dostawę i montaż 3 zespolonych urządzeń siłowni zewnętrznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa opis techniczny inwestycji, stanowiący załącznik nr 6 do zapytania.

4. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać aktualnym normom i przepisom, muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą oraz inne prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Podane w opisie technicznym nazwy lub typy materiałów i produktów oraz nazwy producenta, znaki towarowe, patenty bądź pochodzenie mają na celu wskazanie parametrów jakościowych.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej jedną dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na kwotę co najmniej 10 tys. zł.

Wykonane zadanie należy przedstawić w wykazie usług oraz na potwierdzenie dołączyć dokumenty potwierdzające, że zostało ono należycie zakończone – załącznik Nr 2 do zapytania.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium cena ofertowa brutto – 100%.

Zamawiający przyjmuje kryterium cena jako jedyne kryterium oceny ofert, któremu przypisuje wartość 100 pkt. Wartość punktowa powyższego kryterium będzie obliczana według poniższego wzoru:

                                                                     Cn

                                          Pb = ----------------------------- x 100 pkt

                                                                       Cb

gdzie:

Pb – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - cena.

Cn – cena oferty najtańszej złożonej na daną część postępowania.

Cb – cena badanej oferty.

Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.
 2. Należy podać ceny netto, ceny brutto i wartość podatku VAT. Ceny należy podać w PLN.
 3. Kalkulacja cenowa obejmować musi wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z zakupem i dostawą.
 4. Okres gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

VI. WYBÓR WYKONAWCY

 1. Do zrealizowania zamówienia w ramach danej części zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie ofert złożonych na daną część postępowania.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył ofertę mailowo lub telefonicznie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W  powyższych przypadkach Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców postępowanie zostanie zamknięte bez rozpatrzenia i przeprowadzone ponownie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru Wykonawcy jeśli cena za realizację Zamówienia wskazana przez Wykonawcę przekroczy kwotę zarezerwowaną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI

 1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, sposób i terminy płatności oraz inne istotne warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów z badania złożonych ofert.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który jako drugi uzyskał największą liczbę punktów z badania ofert.
 4. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu oraz cena za realizację Zamówienia wskazana przez Wykonawcę nie przekracza kwoty zarezerwowanej przez Zamawiającego na realizację zamówienia Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy:
  dostarczyć w wersji pisemnej do Urzędu Gminy Sulęczyno z siedzibą: ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, pokój nr 6 (Sekretariat).
  1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy  - wg załącznika nr 1,

2) parafowany i zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 6,

3) oświadczenia – wynikające z treści zapytania ofertowego – stanowiące jego załączniki,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

 1. 3.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej  w ramach projektu „Aktywne Mściszewice”.
 2. Oferty należy składać w sposób opisany powyżej do dnia 22.08.2018 roku do godz. 10:00.
 3. Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Należy podać ceny za wykonanie zamówienia, w sposób opisany w części V zapytania.
 3. W treści oferty należy zawrzeć oświadczenia i wykazy, o których mowa w niniejszym zapytaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę:

a)      której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b)      złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

 1. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

X. WARUNKI WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się:

1)      Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

2)      Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),

a)      o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

b)      o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)      Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b);

4)      podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej

e)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności tych osób.

5)      Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie
  z treścią określoną w formularzu ofertowym.

 

XI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia  - 14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

 

XII. OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:

 • Nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Niezbędna jest zmiana terminu, sposobu i miejsca wykonywania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonywania umowy.
 • Dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy nie jest możliwe ze względu na okoliczności, na które strony nie mają wpływu.

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b)      nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c)      pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania,

d)      możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wyłonionemu Wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości udzielonego zamówienia,

e)      wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny.

 1. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl
 2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo

 

XIV. INFORMACJE NT. ZAPYTANIA

 1. Dodatkowych informacji nt. zapytania ofertowego udziela pracownik Urzędu Gminy Sulęczyno – Kinga Zaworska, tel. 58 685 63 63, e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl

 

XV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz zrealizowanych zamówień.
 3.  Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
 5. Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.
 6. Specyfikacja parametrów technicznych urządzeń siłowni zewnętrznej.
 7. Wzór umowy.

 

Załączniki do zapytania ofertowego do pobrania

Wzór umowy w formie pliku pdf do pobrania

Opis urządzeń w formie pliku pdf do pobraniadata wytworzenia2018-08-13
data udostępnienia2018-08-13
sporządzone przezZaworska Kinga
opublikowane przezBarbara Treder
ilość odwiedzin87
rejestr zmianzobacz »
Gmina Sulęczyno, Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, tel.: 58 685 63 60, fax: , info@bip.suleczyno.pl, www.suleczyno.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@